Szkoła podstawowa

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
  2. ustawą Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740);
  3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

-  na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności

-  na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.


Zasady rekrutacji do klas 1

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/23

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 - dzieci z rejonu SP 4

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 - dzieci spoza rejonu SP 4


Oswiadczenia:

Oświadczenie 1 - o miejscu zamieszkania.

Oświadczenie 2 - kandydat jest mieszkańcem miejscowości spoza Miasta Elbląg.

Oświadczenie 3 - rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do szkoły.

Oświadczenie 4 - wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie 5 - miejsce pracy jednego z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły.

Oświadczenie 6 - kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły.