Misja i wizja szkoły

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Jan Paweł II

Misja

 1. Wspieramy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
 2. Rozwijamy jego zainteresowania i pasje. Rozbudzamy ambicje do dalszego kształcenia.
 3. Kładziemy nacisk na kształtowanie jednostek twórczych i kreatywnych.
 4. Uczymy samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów, wymiany własnych doświadczeń, wyszukiwania potrzebnych informacji.
 5. Wyrównujemy szanse edukacyjne.
 6. Wychowujemy w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny i poszanowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata.
 7. Uczymy wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie i państwie.
 8. Pomagamy budować pozytywne relacje rówieśnicze w klasie, szkole i środowisku.
 9. Wychowujemy ku wartościom. Wspomagamy uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej hierarchii wartości gwarantującej wartościowe życie.
 10. Pomagamy uczniom w odkrywaniu samych siebie, by lepiej mogli wczuć się w sytuację innych. Ukazujemy wartość pomagania poprzez udział w wolontariacie.
 11. Kształtujemy w uczniach postawy prozdrowotne, uczymy odpowiedniego reagowania na zagrożenia.
 12. W relacjach z uczniami kierujemy się troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej.
 13. Współpracujemy z rodzicami włączając ich w realizację wielu zadań szkoły.
 14. Naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

Wizja

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji możemy wywoływać napięcie twórcze, silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie.

 1. Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Placówka umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.
 3. W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
 4. Edukacja i wychowanie dzieci w oddziałach przedszkolnych zapewnia wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz w stopniu wysokim przygotowuje ich do podjęcia nauki w szkole.
 5. Właściwie zorganizowany proces edukacyjno-wychowawczy umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych, uwzględnia ich potrzeby i możliwości oraz rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci.
 6. Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 7. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 8. Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczność lokalnej.
 9. Współpracujemy z przedszkolami.
 10. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu.
 11. Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych stwarzają dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

Sylwetka absolwenta SP 4

Przyszłość uczniów, ich dalsza edukacja i funkcjonowanie w społeczeństwie są naszym nadrzędnym celem. Dążymy do ukształtowania człowieka, który:

 1. Zna kulturę i historię swojego narodu, regionu i szkoły.
 2. Działa na rzecz ochrony środowiska.
 3. Jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka.
 4. Dba o bezpieczeństwo własne i innych, potrafi odpowiednio zareagować na zagrożenia.
 5. Bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej, odpowiedzialnie korzystając z zasobów dostępnych w Internecie.
 6. Dba o zdrowie własne i innych, zna korzyści płynące z aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
 7. Sprawnie komunikuje się w języku polskim i obcym, również występując publicznie.
 8. Poszukuje, wykorzystuje i krytycznie analizuje różne źródła informacji.
 9. Kreatywnie rozwiązuje problemy.
 10. Zna i stosuje zasady współżycia społecznego.
 11. Ma dobre relacje z rówieśnikami, potrafi współpracować w grupie.
 12. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.
 13. Zna swoje prawa i obowiązki, szanuje prawa innych.
 14. Jest świadomy własnej wartości.
 15. Rozumie potrzeby innych, włącza się w działania wolontariatu.
 16. Jest ambitny, otwarty, odważny, szczery, ciekawy świata, odpowiedzialny, kulturalny, przedsiębiorczy i kreatywny.
 17. Jest odporny na niepowodzenia, potrafi pogodzić się z porażką.