Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu, ul. Mickiewicza 41

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem www.sp4.elblag.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-26
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-28.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Mizerska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 84 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do

informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 41
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 625 84 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: dwa wejścia główne od ul. Mickiewicza oraz wejście od strony boiska szkolnego. Żadne z wejść nie jest przystosowane dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed dwoma wejściami do budynku są przyciski przywołujące do kontaktu osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy pracownika. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Przy szkole jest jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. W budynku nie zainstalowano systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie szkoły znajduje kompleks sportowy ORLIK z 2 wejściami: od ulicy chocimskiej i Sochaczewskiej. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych.